Legal disclaimer

Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. De bezoeker van deUrban Crafts website verklaart zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Trendwolves NV en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.
 De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van Trendwolves NV en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Trendwolves NV. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

 

Aansprakelijkheid

Trendwolves NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie.
 De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Trendwolves NV garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. 
Trendwolves NV is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentiele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Trendwolves NV gewaarschuwd werd voor zulke schade. Het is mogelijk dat Trendwolves NV een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Trendwolves NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

 

PRIVACYREGELING

 

Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing op de Urban Crafts website en op alle Internet-initiatieven van Trendwolves NV
. Inzamelen van informatie bij registratie en acties: Trendwolves NV verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Trendwolves NV voor marketingdoeleinden. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit schriftelijk melden. In log-files: Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Trendwolves NV kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Trendwolves NV nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. Recht op inzage en correctie: Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

 

Gebruik van cookies

Trendwolves NV maakt gebruik van ‘cookies’, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de Urban Crafts website garanderen.

 

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

Trendwolves NV behoudt zich het recht om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.

 

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT URBAN CRAFTS

Urban Crafts (TV) is een concept van Trendwolves NV. Iedereen ouder dan 16 jaar woonachtig in België kan deelnemen aan de Urban Crafts-wedstrijd en zijn of haar kandidatuur indienen. Dit kan uiterlijk tot zondag 30 augustus 2016 om 12 pm.  Ook een derde persoon kan een Urban Crafts (wo)man kandidaat stellen. De kandidatuur geldt wel enkel met de goedkeuring van de voorgedragen kandidaat zelf.

De selectie van de ingezonden kandidaturen gebeurt door de organisatie van Urban Crafts. De geselecteerde crafter maakt tijd vrij voor een reportage van zichzelf op de Urban Crafts site met bijhorend videoportret en een fotoshoot. Door deelname aan de wedstrijd doet de geselecteerde crafter afstand van de eigendoms – en publicatierechten van beeld en inhoud in de videoreportages. Deze worden eigendom van de organisatie achter Urban Crafts.

De videoreportages kunnen nu en in de toekomst door de crafters wel in ongewijzigde vorm worden gebruikt voor eigen promotie. De deelnemers geven door hun deelname ook  hun akkoord dat hun kandidatuur en videoportret door Trendwolves NV wordt gebruikt voor verdere promotionele doeleinden binnen Urban Crafts.

De 32 crafters zijn bekend en staan op de website www.urbancrafts.tv op vrijdag 14 oktober 2016. De crafters hebben tot 12 december 2016 (12am) de tijd om 400 stemmen te verzamelen. Iedere crafter met 400 stemmen gaat door naar de finale. De jury kiest ook 2 crafters die een wildcard krijgen voor de finale. De uiteindelijke winnaar, de crafter ’16, wordt op  13 december 2016 gekozen door een jury. Alle finalisten zijn aanwezig op dit jurymoment en stellen er hun craft voor. De samenstelling van de jury wordt pas tijdens de awarduitreiking in de week van 15 december 2016 bekend gemaakt.

 

Gegevens

Urban Crafts mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijde en de uitreiking van de prijzen. Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan Trendwolves NV de houder is. De gegevens worden bewaard door Trendwolves NV o.m. met het oog op commerciële promoties. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij door Trendwolves NV in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan Trendwolves NV, Urban Crafts. De wet tot de bescherming van de privacy wordt gerespecteerd.

 

 

Prijs

Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar is bepaald, ziet Hello bank! af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs, ongeacht door wie de eventuele verzendingskosten of transportkosten worden gedragen. Hello bank! maakt of verleent ook geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Trendwolves NV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Trendwolves NV.

 

Het wedstrijdreglement

Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer contact opnemen met info [at] urbancrafts [dot] be met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen telefonisch worden meegedeeld. Dit wedstrijdreglement kan door iedereen worden opgevraagd d.m.v. een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag te bezorgen aan Trendwolves NV, Urban Crafts, Sassevaartstraat 46/402, 9000 Gent ten laatste acht dagen voor de einddatum van de betrokken wedstrijd. Trendwolves NV, Urban Crafts kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan Trendwolves NV, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.